ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ނަން މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް މުއްދަތު ހަމަވާ ގަޑި ތަފްޞީލު
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 12-02-2023 13:30 ތަފްޞީލު
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 02-01-2023 13:30 ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 02-01-2023 13:30 ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 12-12-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 18-12-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ޕިޔޯން 05-12-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) 27-11-2022 13:30 ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 23-11-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 23-11-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) 08-11-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ވަޒީފާގެ ނަން މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް މުއްދަތު ހަމަވާ ގަޑި ތަފްޞީލު