ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ނަން މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު މުއްދަތު ހަމަވާ ގަޑި ތަފުޞީލު
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ (ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޑިވިޜަން) 01-01-1970 00:00 ތަފުޞީލު
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ 01-01-1970 00:00 ތަފުޞީލު
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ 01-01-1970 00:00 ތަފުޞީލު
ލީގަލް އޮފޮސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) 01-01-1970 00:00 ތަފުޞީލު
ލީގަލް އޮފިސަރ 01-01-1970 00:00 ތަފުޞީލު
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ 01-01-1970 00:00 ތަފުޞީލު
ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 01-01-1970 00:00 ތަފުޞީލު
ލީގަލް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) 01-01-1970 00:00 ތަފުޞީލު
ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 01-01-1970 00:00 ތަފުޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 01-01-1970 00:00 ތަފުޞީލު