ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ނަން މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް މުއްދަތު ހަމަވާ ގަޑި ތަފްޞީލު
ލީގަލް އޮފިސަރ 19-09-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ 08-09-2022 13:30 ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 08-09-2022 13:30 ތަފްޞީލު
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 21-07-2022 13:30 ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 18-07-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ 19-06-2022 13:30 ތަފްޞީލު
އެސިއްޓަންޓް އައި.ޓީ އޮފިސަރ 03-07-2022 13:30 ތަފްޞީލު
އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ކޮންޓްރެކްޓް) 24-05-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ޕޮލިސީ އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް 28-07-2021 13:30 ތަފްޞީލު
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފޮސަރ 31-12-2021 13:30 ތަފްޞީލު
ވަޒީފާގެ ނަން މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް މުއްދަތު ހަމަވާ ގަޑި ތަފްޞީލު