ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަޒީފާގެ ނަން މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް މުއްދަތު ހަމަވާ ގަޑި ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 12-12-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 18-12-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ޕިޔޯން 05-12-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) 27-11-2022 13:30 ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 23-11-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 23-11-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) 08-11-2022 13:30 ތަފްޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 30-10-2022 13:30 ތަފްޞީލު
އެސިސްޓަންޓް އައި.ޓީ އޮފިސަރ 23-10-2022 13:00 ތަފްޞީލު
ލީގަލް އޮފިސަރ 19-09-2022 13:30 ތަފްޞީލު
ވަޒީފާގެ ނަން މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީހް މުއްދަތު ހަމަވާ ގަޑި ތަފްޞީލު