ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ވަޒީފާގެ ނަން މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު މުއްދަތު ހަމަވާ ގަޑި ތަފުޞީލު
ޑިރެކްޓަރ 24-04-2023 13:00 ތަފުޞީލު
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 12-02-2023 13:30 ތަފުޞީލު
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 02-01-2023 13:30 ތަފުޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 02-01-2023 13:30 ތަފުޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 12-12-2022 13:30 ތަފުޞީލު
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 18-12-2022 13:30 ތަފުޞީލު
ޕިޔޯން 05-12-2022 13:30 ތަފުޞީލު
ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) 27-11-2022 13:30 ތަފުޞީލު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 23-11-2022 13:30 ތަފުޞީލު
ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން 23-11-2022 13:30 ތަފުޞީލު