އިރުޝާދު އަދި މައުލޫމާތު

27 ނޮވެންބަރު, 2021

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ދުވަސް ދުވަހު ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށެވެ. ތަކެތި ބަލައިގަންނާނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 13:30 ށެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ފޮނުއްވާ ސިޓީތައް އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު އަށެވެ.