އިރުޝާދު އަދި މަޢުލޫމާތު

27 ނޮވެންބަރު, 2021

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ސަރުކާރުރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށެވެ.ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބުނަލަށް ހުށަހަޅާ ތަކެތި ބަލައިގަންނާނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 13:30 އަށެވެ. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފޮނުވާ ސިޓީތައް އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާ އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު އަށެވެ.