އިރުޝާދު އަދި މައުލޫމާތު

27 ނޮވެންބަރު, 2021

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލައް ފައިސާ ދައްކާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް “ބަނޑޭރި ޕޭ” މެދުވެރިކޮށެވެ.