އިރުޝާދު އަދި މަޢުލޫމާތު

27 ނޮވެންބަރު, 2021

ވަޒީފާއާއިބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފައިސާ ދައްކާނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އޮންލައިން ޕޯޓަލް “ބަނޑޭރި ޕޭ” މެދުވެރިކޮށެވެ.