އިރުޝާދު އަދި މައުލޫމާތު

16 ޑިސެންބަރު, 2021

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އަސްލާއި 2 ކޮޕީ އަދި މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 3 ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭކަންތައްތައް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.