އިރުޝާދު އަދި މަޢުލޫމާތު

16 ޑިސެންބަރު, 2021

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާއިރު ،މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ އަސްލާއި 2 ކޮޕީ އަދި މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 3 ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަންތައްތައް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.