އިރުޝާދު އަދި މަޢުލޫމާތު

16 ޑިސެންބަރު, 2021

ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައި ދިމާވާ ކަމެއް ނުވަތަ މައްސަލައެއްގައި މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންވާނަމަ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއިން އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ. ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުގާ http://www.lra.gov.mv އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރަކީ 3306170 އަދި އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ info@lra.gov.mv އެވެ.