މައްސަލަ ހުށައެޅުމާގުޅޭ

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ހުށަހަޅާއިރު ބަލަންޖެހޭ މުހިންމު ކަންތައްތައް
މައްސަލައިގެ ބާވަތްބޭނުންވާ މުހިންމު ލިޔެކިޔުން (3 ސެޓް)
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެއްކޮށް ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައްމައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރުން
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ 1ކޮޕީ
މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް
މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް ތަމްސީލު ކުރުމަށް އެހެން ފަރާތެއް އައްޔަންކުރާނަމަ، އައްޔަން ކުރިކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް
1- ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފްވުންވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވިގޮތާއި މިންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުން
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފްވިކަން އިތުރަށް ސާބިތުކޮށްދޭ ހެއްކާއި ޤަރީނާ
2. ތަފާތުކުރުންވަޒީފާއާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ތަފާތުކުރި މިންވަރާއި ތަފާތު ކޮށްފައިވާ ގޮތް ފުރިހަމައަށް އެނގޭނެ ލިޔުމެއް
ތަފާތުކުރިކަން ސާބިތުކޮށްދޭ އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާ
3. މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުންމަޖުބޫރު ކުރެވުނީ ކިހިނެއްކަން އަދި ކިހާ މިންގަނޑަކަށްކަން ފުރިހަމައަށް އެނގޭނެ ލިޔުމެއް
މަޖުބޫރު ކުރެވުނު މިންގަނޑު އިތުރަށް ސާބިތުކޮށްދޭ ހެކި
4. އުޖޫރަ ނުލިބުންކުރީގެ ދުވަސްތަކުގައި މުސާރަ ލިބުނުކަމުގެ ސްލިޕް
ބަލިވެގެން މަސައްކަތަށް ޙާޟިރުނުވާ ދުވަސް ދުވަހަށް މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަހަޅާފައިނުވާނަމަ، ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
މުސާރަ ނުލިބޭ ދުވަސްތަކުގައި ވަޒީފާއަށް ހާޒިރުވިކަން އެނގޭނެ ގޮތުގެ ލިޔުމެއް
މައްސަލަ ސާބިތުކޮށްދޭ އިތުރު ހެއްކާއި ޤަރީނާ
5. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުންވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުއިރު މައްސަލަ 3 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުން
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ކަމުގެ ލިޔުން
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނުކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބު އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް
ނޯޓިސް ދީފަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާނަމަ، ނޯޓިސްގެ ކޮޕީ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭ ހެއްކާއި ޤަރީނާ

ނޯޓް: – މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މުހިންމު ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވިފައެވެ.
– ބިދޭސީއަކު މައްސަލަ ހުށަހަޅާނަމަ ދިވެހި ބަހުން ތަރުޖަމާ ކުރާނޭ މީހަކު ޢައްޔަންކޮށް ޓްރައިބިއުނަލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.