އެހެނިހެން އިއުލާނުތައް

ވަޒީފާގެ ނަން މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު މުއްދަތު ހަމަވާ ގަޑި ތަފުޞީލު
ނީލަން ކިޔުމާބެހޭ 01-01-1970 00:00 ތަފުޞީލު
(IUL)200-A/200/2024/21 – އިޢުލާން 24-03-2024 11:00 ތަފުޞީލު
(IUL)200-A/200/2024/20 – އިޢުލާން 24-03-2024 11:00 ތަފުޞީލު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން 05-03-2024 10:00 ތަފުޞީލު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިޔުމަންޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން 10-09-2023 14:00 ތަފުޞީލު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 02 ފުލް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި ވަކި 4 ސީޕީޔޫއާއި 13 މޮނީޓަރު އަދި 15 ޔޫޕީ އެސް ސަޕްލައި ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ 18-09-2023 11:00 ތަފުޞީލު
ނީލަން ކިޔުމާބެހޭ 16-10-2022 13:30 ތަފުޞީލު
ސައުންޑް ސިސްޓަމް 30-09-2021 11:00 ތަފުޞީލު