ނައިބު ރައީސް

އަލްއުސްތާޛް ހަސަން އިބްރާހީމް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އައްޔަނު ކުރެވުނީ 20 ޖަނަވަރީ 2021 ގައެވެ. އަދި މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެވުނީ 16 މާރިޗު 2020 ގައެވެ

.