ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު
ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޙްގަވައިދު

25 އޮކްޓޫބަރު 2022
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
16 ޖަނަވަރީ 2022ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު

25 އޮގަސްޓް 2021
ވަޒިފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު
10 ސެޕްޓެންބަރު 2018ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 2015 އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު
ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު
10 މާރިޗް 2015ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އުސޫލު
ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޙްއުސޫލު
6 އޮކްޓޫބަރ 2020ކޮވިޑް -19 އާ ގުޅިގެން އިޢުލާނު ކޮށްފައިވާ އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އުސޫލު

31 ޑިސެންބަރު 2018
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު
ވަޒީފާވަޒީފާ އާބެހޭ ޤާނޫނު
ގެޒެޓް ކުރެވުނު ތާރީޙްޤާނޫނު
22 ސެޕްޓެންބަރު 2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ހުރިހާ އިސްލާހުތަކާއެކު
22 ސެޕްޓެންބަރު 2020ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ހަވަނަ އިސްލާޙު
25 އޮގަސްޓު 2016ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ފަސްވަނަ އިސްލާޙު
11 ޖޫން 2015ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ހަތަރުވަނަ އިސްލާޙު
12 ޖެނުއަރީ 2014ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ތިންވަނަ އިސްލާހް
7 އޯގަސްޓް 2010ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ދެވަނަ އިސްލާހް
13 އޮކްޓޯބަރ 2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އިސްލާހް
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު