ޑައުންލޯޑްސް

މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ފޯމްތައް:

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމް
އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ މަޢްލޫމާތު ފޯމް
މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށާހަޅާ ފޯމް
ބަދަލު / ވަކީލް ހަމަޖައްސާ ފޯމް
ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމް
މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމް
ހައިކޯޓުން އަލުން ބަލަން އަންގާ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު
އިސްތިއުނާފް ކުރަން އެދޭ ފޯމް
ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު
މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޙާޟިރުވާ މީހުން
ޗުއްޓީއަށް އެދޭ ފޯމް
އިޖުރާއީ ނުކުތާ ހުށަހަޅާ ފޯމު

އެހެނިހެން ފޯމްތައް:

މައުލޫމާތައް އެދޭ ފޯމް
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް
އިންޓަރންޝިޕަށް އެދޭ ފޯމު
ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ބަލާ ފޯމް