×
+ މައްސަލަތަކުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޟިރުވާމީހުން ޗުއްޓީއަށް އެދެންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޯމުންނެވެ. ފޯމު ބެއްލެވުމަށް (ލިންކް)
+ ސަރކިއުލަރ 2018 - ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަތަކުގައި ޙާޞިރުވާ ފަރާތްތަކުން ބަދަލު ހަމަޖެއްސުމާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ގުޅޭ (ލިންކް)

ފޮޅާ ސާފުކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

2015-08-30

މިޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮފީސް ހިނަގަމުންއަންނަ އިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު:200-VTR/IU/2015/10 (13 އޮގަސްޓް 2015) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެކަމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ތަފްސީލް...

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުއްވެއްޖެ

2015-08-19

މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު:200-VTR/IU/2015/08 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަޒަލްތައް އަގުބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެކަމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ތަފްސީލް...

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުއްވެއްޖެ

2015-07-05

މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ސަރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ތަފްސީލް...

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

2015-06-22

މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހެކިންގެ މޭޒު ޖެހުމަށާއި ހިއަރިންގ ރޫމްގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަމާއި ދައުލަތުގެ ނިޝާން ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ތަފްސީލް...
އެންމެ ފަސް| 1 2 | އެންމެ ކުރި